• Prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników.
 • Prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej w ZUS dla pracowników oraz członków ich rodzin.
 • Ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych.
 • Nadzorowanie obowiązkowych szkoleń BHP pracowników oraz monitorowanie ważności badań lekarskich.
 • Sporządzanie świadectw pracy.
 • Pozostałe czynności wymagane przez prawo lub zlecone przez Klienta.


 • Naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem regulacji wewnątrzzakładowych.
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji w zakresie pobieranych składek.
 • Sporządzanie informacji podatkowych dla pracowników i osób posiadających umowy cywilno-prawne.
 • Rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 • Sporządzanie deklaracji dotyczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i wniosków o dofinansowania.
 • Pozostałe czynności wymagane przez prawo lub zlecone przez Klienta.
Zapytaj o ofertę
Scroll to Top